Uitgangspunten en doelstellingen

Villa Kakelbont is een multiculturele, openbare school voor ieder leerplichtig kind dat korter dan een jaar in Nederland is en/of de Nederlandse taal nog niet beheerst en in het AZC woont. Ook zijn er kinderen ingeschreven die als nieuwkomers/neveninstromers in Den Helder of in de Kop van Noord Holland zijn komen wonen. Villa Kakelbont is voor kinderen een tussenstation: na ons komt de "Nederlandse" basisschool of het voortgezet onderwijs. Wij beseffen ons dat terdege en proberen in minimaal 40 weken (één schooljaar) met onze vorm van onderwijs de kinderen zoveel bagage mee te geven, zodat ze een kans hebben binnen het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Het belangrijkste vinden wij de (sociale) redzaamheid van de kinderen: grip krijgen op je nieuwe leef- en schoolomgeving, de andere kinderen en de vaak andere waarden en normen. Het leren van de Nederlandse taal is daarvoor het middel en taalonderwijs is dan ook dé rode draad binnen ons onderwijs. Wij vinden welbevinden en betrokkenheid van de kinderen de basis voor fundamenteel leren. Dit bepaalt ons pedagogisch en didactisch handelen; zorgen voor een veilige en optimale leeromgeving en uitgaan van de competenties van elk individueel kind.